Iflaviridae
Home
Iflavirus
Unassigned

Caliciviridae
Dicistroviridae
Iflaviridae
Marnaviridae
Picornaviridae
Polycipiviridae
Secoviridae
Solinviviridae
Unassigned PLVs
Candidate PLVs
Picornavirales SG

The family Iflaviridae contains a single genus Iflavirus. The type species for the genus is Infectious flacherie virus.  

 

 

Copyright 2005-2017 The Pirbright Institute, UK.